ПРАВИЛА

 конкурсного прийому

до комунального закладу «Вінницький технічний ліцей»

на 2019/2020 навчальний рік

1. Організація конкурсу

1.1. До конкурсних випробувань відносяться:

 • основний конкурсний прийом;
 • додатковий конкурсний прийом.

1.2. Випробування в рамках основного конкурсного прийому для учнів, що закінчили 7-й клас, проводяться з 11 червня по 14 червня 2019 року.

1.3. Випробування в рамках додаткового конкурсного прийому проводяться за тих самих умов, що й основні конкурсні випробування:

 • у серпні — за наявності вільних місць для учнів загальноосвітніх шкіл, які бажають вступити до ліцею;
 • протягом навчального року — за наявності  вільних місць.

1.4. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі:

 • заяв батьків (або осіб, що їх замінюють), що подаються на ім’я директора ліцею;
 • табеля успішності випускників 7,8,10-х класів чи свідоцтва про базову загальну середню освіту для випускників 9-х класів;
 • ксерокопії свідоцтва про народження;
 • медичної картки встановленого зразка (довідка 086-1, 086-2, 063 (або ксерокопія));
 • фото 3х4 (4 шт);
 • ксерокопії картки платника податків учнів.

1.5. Прийом документів проводиться з 30 травня по 10 червня 2019 року.

1.6. До конкурсної комісії подаються копії дипломів, грамот, інших документів,які підтверджують здібності учнів та (або) їх творчі досягнення.

1.7. Для проведення конкурсних випробувань окремо з кожного загальноосвітнього предмету створюється конкурсна приймальна комісія.

1.8. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до початку прийому.

2. Проведення конкурсних випробувань

2.1. Конкурсні випробування для учнів, які закінчили 7-й клас загальноосвітніх шкіл і бажають продовжити навчання в ліцеї, проводяться у формі контрольних робіт:

 • з фізики, математики та англійської мови — в групу ФМН (фізико-математичний напрямок) з поглибленим вивченням інформатики, математики, фізики;
 • з української мови, математики та англійської мови — в групу ПН (природничо-технічний напрямок) з поглибленим вивченням біології, географії, фізики;
 • з математики, української мови та англійської мови — в групу ІТН (інформаційно-технологічний напрямок) з поглибленим вивченням інформатики.

2.2. Усі учні проходять психологічне тестування для виявлення рівня розвитку інтелекту та наявності творчого потенціалу.

2.3. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через день після його проведення, результати співбесіди – на наступний після її проведення день.

2.4. Призери олімпіад, переможці конкурсів та змагань для талановитої молоді проходять конкурсне випробування у вигляді співбесіди із профільних для даної групи загальноосвітніх предметів. Якщо за результатами співбесіди учень не проходить випробування, він бере участь в конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

2.5. Час співбесіди визначається приймальною комісією при поданні заяви на вступ.

2.6. Учні, які захворіли під час конкурсних випробувань, зобов’язані подати у приймальну комісію медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, термін яких визначається приймальною комісією.

2.7. Учні, які не з’явилися на випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

2.8. Завдання для проведення конкурсних випробувань з предметів розробляються головами методичних об’єднань ліцею у кількості не менше 3-х комплектів та затверджуються директором ліцею.

2.9. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу. У день випробувань головою предметної комісії у присутності її членів та вступників вибираються варіанти завдань.

2.10. Після закінчення випробовування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії і без титульної частини передаються для перевірки членам предметної комісії.

2.11. Після дешифровки результати письмових робіт переносяться в протокол.

2.12. Конкурсні  випробовування для учнів доліцейної підготовки проводяться в період з 03 червня по 07 червня 2019 року.

2.13. Конкурсні роботи учнів зберігаються в ліцеї протягом одного року.

3. Порядок зарахування

3.1. Учні, які набрали прохідний бал, зараховуються до ліцею. Зарахування проводиться протягом п’яти днів після оголошення результатів конкурсних випробувань.

3.2. З метою мотивації навчання в групах доліцейної підготовки в ліцей можуть зараховуватись за результатами співбесіди учні, які показали високі навчальні результати на курсах доліцейної підготовки.

3.3. До ліцею подаються такі документи:

 • особова справа;
 • ксерокопія свідоцтва про народження;
 • медична картка встановленого зразка (довідка 086-1, 086-2, 063 (ксерокопія));
 • фото 3х4 (4 шт);
 • ксерокопія ідентифікаційного коду учня.

3.4. Якщо учні, їх батьки (особи, що їх замінюють) не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії щодо апеляції. Апеляція проводиться протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

3.5. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, що затверджується наказом керівника навчального закладу. Додаткові випробування під час апеляції не проводяться.

3.6. У разі, якщо висновки апеляції не задовольнять осіб, які подали на апеляцію, останні можуть звернутися до Департаменту освіти Вінницької міської ради.

3.7. Учні, які зараховуються до ліцею, але не приступили до навчання без поважних причин протягом 10-ти днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.

4. Контроль за проведенням конкурсу

4.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.

4.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу здійснює Департамент освіти Вінницької міської ради.

4.3. При порушенні ліцеєм вимог даних Правил, рішенням міського Департаменту освіти результати конкурсу визначаються недійсними. В такому випадку Департамент освіти Вінницької міської ради організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Наявність вільних місць у 8 класах становить 90 учнів.


 

Приклад вступного завдання

з англійської мови

Task 1. Choose the correct word to complete the sentence. Write the letter on your answer sheet.

1. There is……………..orange on the table.

А а                   В an                 С some

2. I……………..from China.

A are                В am                С is

3. Are there……………..glasses in the cupboard?

A some             В а                  С any

4. He……………..got three children.

A haven’t          В has               С have

5. Warsaw is the capital…………………..Poland.

A in                  В at                  С of

6. There are…………………..flowers in the vase.

А а                   В any               С some

7. Can I have……………..milk?

A some           В any                С a few

8. Could I have a……………..of water, please?

A glass           В packet           С piece

9. There aren’t any……………..on the table.

A knifes          В knife              С knives

10. There are…………….. apples in the basket.

A much          В a little             С some

11. “…………………..that man?” “Anns father.”

A How            В Whose           С Who’s

12. There is a study…………………..the attic.

A in                В behind            С on

13. That is………………….bicycle.

A Jerry’s        В Jerry               С he

14. This is my…………………pencil.

A son’s          В sons                С son

15. A lot of…………………..don’t like snakes.

A persons     В peoples           С people

16. There are four…………………..in the room.

A woman       В woman’s         С women

17. Frank is my……………..brother. He’s my uncle.

A fathers        В father’s           С father

18. There are…………………..pillows on the bed.

A any             В а                     С some

19. There are some…………………..in the field.

A mice’s         В mouse            С mice

20. This is…………………..car.

A she              В her                 С hers

21. There aren’t any……………..in the park.

A bench          В benches’        С benches

22. ……………..close the window.

A Doesn’t        В Don’t             С Aren’t

23. ……………..tall are you?

A What            В How              С Where

24. Ann is……………..at the moment.

A sleeps         В sleeping        С sleep

 

 AUDIO SCRIPT

 How the Painter Rembrandt Was Discovered

In a museum of Holland you can see a pair of wooden shoes with funny little figures of

animals on them.

Those drawings helped to discover the great painter Rembrandt.

When he was still a boy, Rembrandt wanted to become a painter and travel in foreign

countries. One day at school, instead of listening to the teacher, he was drawing

pigs and chickens on the wooden shoes of the pupil sitting next to him. Seeing this,

the teacher got angry with him and said he would tell his mother.

In the afternoon Rembrandt was sitting on top of a hill quite near his house, watching

the traffic in the street.

When he saw his teacher coming towards his father’s house, he was sure that the teacher

had come to speak to his parents. His father called him and the young Rembrandt saw

his teacher with one of the wooden shoes in his hand. All eyes were turned on him as

he came near. To his great surprise, his mother spoke to him kindly, saying, “Do you really

want to be a painter, my child?” The boy couldn’t believe his ears; his heart was full of

happiness.

His teacher told him that he liked his excellent drawings and wanted him to study painting

with a famous artist in the town.

Later Rembrandt painted wonderful pictures, but he died a poor man.

 

Task 2. Read the text and match the profession with a description A, B, C or D:

1. Opera singer          ___

2. Fashion designer   ___

3. Business person    ___

4. Model                     ___

5. Musician                 ___

 

Task 3. Read the text and match the description with a paragraph A, B, C or D:

1. somebody who is wearing a lot of jewelry

A       B       C      D

2. somebody who doesn’t normally wear smart clothes to work

A       B       C      D

3. somebody who need electronic equipment at work

A       B       C      D

4. somebody who can play a musical instrument

A       B       C      D

5. somebody who has to look after their body

A       B       C      D

PEOPLE

    A     She is a twenty-five-year-old woman. She has a round face and short blond hair. She

is dressed in a black jacket and a long black skirt. She is wearing comfortable leather

shoes. She is holding a computer case in one hand and a mobile phone in the other.

She seems to be very busy discussing something on the phone.

В     Не is a young man with a thin face and dark curly hair. He’s quite tall and handsome.

He is holding a guitar. He is wearing blue jeans, a T-shirt and trainers. He has got

sunglasses and he looks ready to give an interview.

С    She is a trendy woman with long blond hair and a round face. There are golden

earrings in her ears and nose. She looks really good. She is tall and she seems to

enjoy keeping fit. She can’t design fashionable and elegant clothes but she likes

wearing them during fashion shows. That is her job anyway.

D    He is a forty-year-old man. He is short and plump, but quite handsome. He is dressed

in a smart jacket, a white shirt with a narrow tie and very clean, shining shoes. But

this is not his usual style at work. He has got a beautiful voice and he can sing very

well. Now he is practising in front of an orchestra.


 

Приклад вступного завдання

з математики

1. Знайдіть невідомий член пропорції:

2. Розв’яжіть рівняння:

3. Спростіть вираз:

4. За годину 5 майстрів і 4 учні виготовили 50 деталей, а 3 майстри і 7 учнів за тієї ж

продуктивності праці за годину виготовили 53 деталі. Скільки деталей виготовляв за

годину один майстер і один учень?

5. Коло, вписане в трикутник АВС дотикається до його сторін у точках N, MK так, що

 = 3 см, КС = 5 см,  АМ = 9 см (див. рисунок). Обчисліть периметр трикутника АВС .

6У прямокутному трикутнику АВС kut1 із вершини В проведено відрізок ВЕ так,

що  СЕ = 5 см, kut2 (див. рисунок). Обчисліть АЕ, якщо kut3.


 

Приклад вступного завдання

з української мови

Барвінок

           Баба Килина була невеличка й тонка, на її темному обличчі життя зоставило

своє зморшкувате письмо, в очах випалило живий дух, і вони були подібні на дві

бездонні криниці. Вона варила такий смачний борщ, що від нього не можна було

одірватися.

Баба Килина пишалася своїм городом, на якому росли кущі барвінку. Здавалося,

що він і взимку зеленіє, бо коли танули сніги, то на світ пробивалося його цупке зелене

листя, не змучене холодом, не скалічене морозом. А коли повітря ставало

по­материнськи м’яким і лагідним, то барвінок зацвітав так, наче небо бризнуло на

землю живою своєю блакиттю, зацвітав так, немов дитячі очі землі дивилися на тебе

довірливо. Баба гнівалася, коли зривали барвінковий цвіт. Вона взагалі ніколи не могла

примиритися з тим, що квітку зривають.

Навіть на Спаса, коли з квітами просинаєшся, з квітами сідаєш за стіл і їси

яблука, груші, вона не могла відцуратись од такого ставлення до цвіту.

 

                146 слів                                                                               За Є. Гуцалом


 

Приклад вступного завдання

з фізики

1. Виразіть подані величини, використовуючи різні одиниці:

30 хв =_____с = ______год,        0,5м3 =____дм3 =____см3,

5 мм2 =_____км2,       6 л = _____м3

2. На столі стоїть суцільний мідний куб. Яка маса куба, якщо він чинить на стіл тиск

8кПа?

3. На рисунку показані графіки залежності шляху, пройденого велосипедистом від часу.

Визначити за цим графіком, протягом якого проміжку часу велосипедист пройшов

останніх 100 м, що зображені на рисунку.

4. Турист ішов 5 год зі швидкістю 6 км/год, після чого останні 12 км шляху пройшов за

3 год. Визначте шлях та переміщення здійснені туристом, а також його середню

швидкість.

5. Школяр збігає на 3-й поверх школи за 20 с. Яку потужність він при цьому розвиває?

Маса школяра 40 кг, відстань між поверхами школи 4 м.

6. Коли підвішений до динамометра суцільний вантаж опускають у воду, динамометр

показує 34 Н, а коли вантаж опускають у гас, динамометр показує 38 Н. Які маса й

густина вантажу?

Список учнів рекомендованих