Тести біологія 10 клас


 10 клас

І. Завдання групи А.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Взаємовідносини організмів одного виду між собою визначає рівень організації живої матерії:

А) організмовий

Б) популяційно-видовий

В) екосистемний

Г) біосферний

2. Хімічний елемент N відносять до:

А) органогенів

Б) макроелементів

В) мікроелементів

Г) ультрамікроелементів

3. Інтенсивність обміну речовин із збільшенням вмісту води в клітині:

А) підвищується

В) не змінюється

Б) знижується

Г) або підвищується або знижується

4. Із нітратної основи, пентози і залишку фосфатної кислоти складається:

А) молекула жиру

Б) амінокислота

В) нуклеотид

Г) сахароза

5. Крохмаль – це:

А) моносахарид

Б) олігосахарид

В) полісахарид

Г) білок

6. Рівень структурної організації білкової молекули, що має вигляд спіралі:

А) первинний

Б) вторинний

В) третинний

Г) четвертинний

7. Ферменти – це:

А) білки

Б) ліпіди

В) вуглеводи

Г) олігосахариди

8. Амінокислоти з’єднуються у поліпептидний ланцюг зв’язками:

А) іонними

Б) пептидними

В) водневими

Г) дисульфідними

9. Комплементарною парою нуклеотидів в ДНК є:

А) А-Г

Б) А-Ц

В) А-У

Г) А-Т

10. Явище відшаровування пристінкового шару цитоплазми від клітинної стінки називається:

А) фагоцитоз

Б) піноцитоз

В) плазмоліз

Г) деплазмоліз

11. До немембранних органел відносяться:

А) рибосоми

Б) мітохондрії 

В) комплекс Гольджі

Г) ендоплазматична сітка

12. Кодон складається з послідовності нуклеотидів:

А) двох

Б) трьох

В) чотирьох

Г) п’яти

13. Довжина нуклеотида 0,34 нм. Довжина гена, що кодує білок, до складу якого входять 200 амінокислот:

А) 68 нм

Б) 204 нм

В) 340 нм

Г) 680 нм

14. В утворенні лізосом бере участь органела:

А) рибосома 

Б) мітохондрія

В) комплекс Гольджі

Г) ендоплазматична сітка

15. Рибосоми виконують таку функцію:

А) фотосинтез

Б) синтез вуглеводів

В) транспорт речовин

Г) синтез білків

16. Хромосомний набір клітини 2n=32. Після двох мітотичних поділів кожна дочірня клітина буде містити хромосом:

А) 32

Б) 16

В) 8

Г) 4

17. Інтерфаза – це:

А) спосіб поділу еукаріотичних клітин

Б) зближення гомологічних хромосом

В) період життя клітини

Г) обмін гомологічними ділянками гомологічних хромосом

18. До пластичного обміну належить:

А) окиснення органічних речовин

Б) окиснення неорганічних речовин

В) розщеплення органічних речовин

Г) біосинтез білка

19. Цикл Кребса відбувається під час:

А) підготовчого етапу енергетичного обміну

Б) кисневого етапу енергетичного обміну

В) фотосинтезу

Г) хемосинтезу

20. Віруси-бактеріофаги уражають:

А) рослин

Б) тварин

В) гриби

Г) бактерії

21. Яким повинен бути антикодон тРНК, що відповідає кодону 5’ГУА 3’ у мРНК?

А) 5’ЦАУ 3’

Б) 5’УТЦ 3’

В) 5’АУГ 3’

Г) 5’УАЦ 3’

22. До реакції матричного синтезу належить:

А) синтез молекул АТФ

В) синтез ліпідів

Б) синтез молекули білка

Г) синтез глюкози з СО2 і Н2О

23. У темновій стадії фотосинтезу відбувається:

А) цикл Кребса

Б) цикл Кальвіна

В) синтез АТФ

Г) фотоліз води

24. Оболонка простих вірусів складається із:

А) білків

Б) глікопротеїдів

В) ДНК

Г) РНК

25. Віруси викликають захворювання:

А) холера

Б) грип

В) чума

Г) тиф


 

ІІ. Завдання групи Б.

Правильними можуть бути відповіді від 1 до 5.

1. Функція внутрішньоклітинного травлення безпосередньо пов’язана з:

А) саркоплазматичним ретикулумом

Б) ядром

В) лізосомами

Г) мітохондріями

Д) пероксисомами

2. Подвійну спіраль ДНК стабілізують такі взаємодії:

А) ковалентні

Б) водневі

В) дисульфідні

Г) йонні;

Д) координаційні

3. Як правило, через ядерні пори відбувається транспорт таких структур:

А) нуклеотидів всередину ядра та глюкози назовні

Б) РНК всередину ядра та ДНК назовні

В) білків всередину ядра та РНК назовні

Г) іонів калію всередину ядра та РНК назовні

Д) ДНК всередину ядра та РНК назовні

4. Які функції виконує ядерце:

А) імпортує цитоплазматичні білки

Б) регулює ядерні пори

В) є місцем збирання субодиниць рибосом

Г) запасає неактивну ДНК

5. Йонні канали в плазматичних мембранах еукаріотичних клітин можуть відкриватися за умов:

А) зміни мембранного потенціалу

Б) деформації мембрани

В) дії на клітину гормонів

Г) активації в клітині вторинних посередників

Д) зміни температури

6. Протеоліз(розщеплення білків) відбувається у:

А) цитозолі

Б) лізосомах

В) цистернах гранулярної ЕПС

Г) цистернах агранулярної ЕПС

7. Підвищена концентрація Н+ спостерігається у:

А) лізосомах

Б) цистернах апарату Гольджі

В) тилакоїдах

Г) цистернах ЕПС

Д) міжмембранному просторі мітохондрій

8. Які двомембранні органели є в клітинах рослин?

А) апарат Гольджі Г) хлоропласти

Б) ендоплазматична сітка Д) вакуолі

В) мітохондрії

9. Які функції виконує і-РНК?

А) зв’язує амінокислоти, з якими переноситься до місця синтезу білка

Б) одержує інформацію про структуру білка при транскрипції ДНК

В) переносить інформацію про структуру білка до місця його синтезу

Г) активізує амінокислоти в процесі синтезу білка

10. Які частини яйцеклітини є носіями спадкової інформації?

А) цитоплазма

Б) мітохондрії

В) ядро

Г) рибосоми

11. Вкажіть, які промені світла поглинає хлорофіл?

А) червоні

Б) зелені

В) фіолетові

Г) сині

Д) усі названі

12. Прокаріотичні клітини мають:

А) нуклеоїд

Б) плазмалему

В) клітинну оболонку

Г) рибосоми

Д) мембранні органели

13. Глікопротеїди – це складні сполуки, до складу яких входять:

А) вуглеводи

Б) метали

В) жири

Г) нуклеїнові кислоти

Д) білки

14. Білки, синтезовані в гранулярній ендоплазматичній сітці, транспортуються в:

А) гладеньку ендоплазматичну сітку

Б) гіалоплазму (цитозоль)

В) мітохондрії

Г) апарат Гольджі

Д) пластиди

15. Натрій – калієвий насос належить до транспортної системи:

А) полегшеної дифузії

Б) ендоцитозу

В) екзоцитозу

Г) активного транспорту

Д) осмосу

16. Вкажіть властивості гідратаційної води в клітині:

А) це вільна вода цитоплазми

Б) замерзає вище, ніж при 00

В) замерзає важче, ніж інші фракції води

Г) зв’язана з вуглеводами

Д) зв’язана з білками

17. Оберіть умови, що прямо впливають на інтенсивність фотосинтезу:

А) кількість і склад пігментів         Г) спектральний склад світла

Б) кількість азоту в повітрі            Д) кількість інфрачервоних променів у світлі

В) кількість азоту в грунті

18. Хлоропласти можуть рухатися в клітині до світла (фототаксис). Що забезпечує їх переміщення?

А) мають здатність до руху           Г) апарат Гольджі

Б) елементи цитоскелета              Д) циклоз

В) ендоплазматична сітка

19. Ланцюг переносу електронів знаходиться

А) на внутрішній мітохондріальній мембрані еукаріот

Б) на зовнішній мітохондріальній мембрані еукаріот

В) в плазматичній мембрані прокаріот

Г) в цитоплазмі прокаріот

Д) в цитоплазмі еукаріот

20. Які з процесів відбуваються в світлову фазу фотосинтезу:

А) перенесення електронів від води до проміжного акцептора

Б) фіксація СО2

В) утворення вуглеводів

Г) фотоліз води

Д) відновлення НАДФ

21. Позначте структури, які утворюють підмембранний комплекс поверхневого апарату клітин еукаріотів:

А) джгутики

Б) війки

В) мікротрубочки

Г) мікронитки

22. Визначте, клітинам яких організмів властивий гліколіз:

А) рослин

Б) тварин

В) прокаріотів

Г) вірусів

23. Виберіть характеристики хромосом, які враховують під час визначення каріотипу:

А) кількість

Б) розмір

В) форма

Г) розташування

24. Поясність, клітини яких організмів НЕ можуть поглинати великі часточки їжі за допомогою ендоцитозу:

А) грибів

Б) квіткових рослин

В) амеб

Г) бактерій

25. Виберіть тип клітин, з яких можна виділити для дослідження найбільшу кількість лізосом:

А) м’язова клітина

Б) нервова клітина

В) фагоцитуючий лейкоцит

Г) фотосинтезуюча клітина рослини

26. Виберіть клітини, які містять найбільшу кількість рибосом. Це клітини, які синтезують:

А) білкові гормони

Б) жири

В) стероїдні гормони 

Г) полісахариди

Д) ферменти

27. У киплячій воді крохмаль перетворюється на клейстер. Відварена картопля не перетворюється на клейстер, тому що:

А) крохмаль більш міцніший

Б) крохмаль розташований у клітинах, оточених клітинними стінками

В) клітинні стінки складаються переважно з целюлози

Г) целюлоза не розчиняється у воді

28. Згідно з ендосимбіотичною гіпотезою походження клітин еукаріотів, мітохондрії утворилися з бактерій, що були захоплені клітинами понад мільярд років тому. Виберіть науковий факт, який свідчить на користь цієї гіпотези:

А) мітохондрії мають видовжену форму

Б) мітохондрії мають власні молекули ДНК кільцевої форми

В) мітохондрії мають власні молекули ДНК лінійної форми

Г) мітохондрії можуть синтезувати всі білки, які їм потрібні

29. Виберіть структури клітини еукаріотів, які містять рибосоми, що за розмірами відповідають рибосомам прокаріотів:

А) ендоплазматична сітка

Б) ядро

В) мітохондрії

Г) хлоропласти

Д) комплекс Гольджі

30. Пари іонів, що беруть участь у створенні електрохімічного градієнта на поверхні нервової клітини:

А) К+ і Na+

Б) Fe2+ i Ca2+

В) Ca2+ i Na+

Г) K+ i Ca2+

Д) Fe2+ і K+

31. Які процеси відбуваються в профазі мітозу?

А) подвоєння ДНК

Б) подвоєння хроматид

В) спіралізація хромосом

Г) редукція хромосом

Д) обмін ділянками хромосом.

32. Точна реплікація ДНК можлива завдяки:

А) генетичному кодові

Б) мітозу

В) правилу комплементарності основ

Г) розташуванню молекули ДНК всередині ядра.

33. Як змінюється стратегія вірусного геному ВІЛ?

А) РНК – білок

Б) РНК – іРНК – білок

В) РНК – рРНК – іРНК – білок 

Г) РНК – кДНК – іРНК – білок

Д) ДНК – іРНК – білок

34. Органелами, які перетворюють один вид енергії в інший є:

А) мітохондрії і рибосоми

Б) хлоропласти і рибосоми 

В) мітохондрії і хлоропласти

Г) лейкопласти і мітохондрії

Д) хлоропласти і лейкопласти


ІІІ. Завдання групи В.

Завдання на встановлення відповідності чи послідовності.

 

1. Встановіть відповідність між речовинами та їх ознаками:

1. Полісахариди А) мономер – нуклеотид
2. Білок Б) мономер – моносахарид
3. Нуклеїнова кислота В) не біополімери
4. Ліпіди Г) мономер – амінокислота
Д) неорганічна речовина

 

2. Встановіть відповідність між термінами і визначенями:

1. Гідрофільність А) Необоротне порушення первинної структури білкової молекули
2.Денатурація Б) Здатність речовини розчинятись у воді
3. Ренатурація В) Нерозчинність сполук у воді
4. Деструкція Г) Відновлення природної структури білка

Д) Порушення природної структури білкової молекули без

руйнування її первинної структури

 

3. Встановіть відповідність між термінами і визначеннями:

1. Фотосинтез

А) Тип автотрофного живлення деяких груп бактерій із використанням

енергії окиснення неорганічних речовин

2. Хемосинтез Б) Тип автотрофного живлення зелених бактерій
3. Фоторедукція В) Сукупність реакцій окиснення органічних речовин
4. Фосфорилювання

Г) Тип автотрофного живлення із використанням світлової

енергії у рослин

Д) Процес приєднання до АДФ неорганічного фосфату із утворенням

макроергічного зв’язку

 
 
    4. Встановіть відповідність між організмами та їх особливостями: 
1. Віруси А) Клітинні без’ядерні організми
2. Аероби Б) Структурно-функціональна одиниця живого
3. Еукаріоти В) Потребують вільного кисню
4. Бактерії Г) Доклітинні організми
Д) Ядерні організми

 

5. Встановіть відповідність між метаболічним явищем і місцем, де воно відбувається: 

1) цитоплазма А) транскрипція
2) ядро Б) трансляція
3) мітохондрії В) фотоліз води
4) рибосоми Г) субстратне фосфорилюваня
Д) окисне фосфорилювання

 
 
    6. Установіть відповідність між описом процесу та його назвою:
  
1) Сперматогенез А) поділ соматичних клітин
2) овогенез Б) утворення двошарового зародка
3) мітоз В) утворення жіночих гамет
4) запліднення Г) утворення чоловічих гамет
Д) подвоєння хромосомного набору

 

7. Установіть правильну послідовність процесу біосинтезу білка:

А) зв’язування іРНК з рибосомою

Б) транскрипція

В) впізнавання антикодоном тРНК кодону іРНК

Г) перетворення про-іРНК на активну форму іРНК

 

8. Установіть відповідність між класами органічних сполук і речовинами, які до них належать: 

1) ліпіди А) РНК
2) білки Б) гліцерин
3) вуглеводи В) віск
4) нуклеїнові кислоти Г) хітин
Д) актин

 

9. Установіть відповідність між органелами та їхніми функціями: 

1) пластиди А) внутрішньоклітинне травлення
2) рибосоми Б) синтез ліпідів і гормонів ліпідної природи
3) незерниста ендоплазматична
сітка
В) регуляція внутрішньоклітинного тиску
4) лізосоми Г) фотосинтез
Д) синтез білка

Перевір себе